Tuyển dụng và Đào tạo

THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2023

THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2023     Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực, trong…

KHI “CHÚNG EM” CHỌN THÉP

KHI “CHÚNG EM” CHỌN THÉP     Khi “chúng em” chọn Thép – là cảm nhận chân thật của các em sinh viên Khóa K63…
(0255) 3 620 630