Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018

Vừa qua, Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất đã tổ chức Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý Môi trường (EMS) theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

1

Nhóm đánh giá bao gồm ông Khiếu Đình Toàn, Công ty Tư vấn EQS làm trưởng đoàn đã phối hợp với các nhà máy bộ phận để thực hiện nội dung đánh giá nội bộ lần thứ 1 năm 2019 tại Công ty.

Các đơn vị tham gia kỳ đánh giá lần này bao gồm: Nhà máy Cán thép dài, Nhà máy Nhiệt điện, Nhà máy Luyện cốc, và các phòng: Quản lý chất lượng, Hành chính đối ngoại, Nhân sự, Công nghệ, Thiết bị điện/thiết bị cơ, An toàn môi trường và Ban ISO.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ đánh giá nội bộ hệ thống ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018, các đơn vị, bộ phận của công ty đã thực hiện thông báo đến các phòng ban, nhân sự có liên quan, lập kế hoạch, chương trình và phân công chuyên gia đánh giá nội bộ cũng như chuẩn bị các biểu mẫu cần thiết theo quy trình đánh giá nội bộ (QT 12).

Chương trình đánh giá nội bộ có các nội dung cụ thể sau: Hành động giải quyết các rủi ro cơ hội: Xác định khía cạnh môi trường/nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro, cơ hội; Xác nhận khía cạnh môi trường có ý nghĩa/ xác định cấp rủi ro và thực hiện các hành động khắc phục. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp. Nhận thức đào tạo Môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp (nếu có). Kiểm soát tài liệu, dữ liệu hồ sơ liên quan đến Môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Bên cạnh đó là các hành động hoạch định và kiểm soát việc  quản lý hóa chất, biển báo, bảo hộ lao động, kiểm soát nước thải, chất thải, kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn…Chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp; Sự không phù hợp và hành động khắc phục về Môi trường – An toàn sức khỏe nghề nghiệp, hồ sơ liên quan.

Sau đợt đánh giá nội bộ do công ty tư vấn hỗ trợ, các đơn vị sẽ và tiến hành khắc phục, cải tiến theo quy định, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện để năm 2020 triển khai đánh giá nội bộ các bộ phận/nhà máy trong KLH.

2

Theo Công Lý (hoaphat.com.vn)

(0255) 3 620 630